📣 ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

📣 ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันศุกร์ที่ 15 ธ.ค. 66 เวลา 10.30-12.30 น. ผ่านทาง ZOOM MEETING พิเศษสุดๆ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและเข้าร่วมประชุม ได้รับฟรี❗️ กระเป๋าผ้าสกรีนลาย 🧠 (สำหรับ 50…

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกประกาศการให้รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสัยมหิดล คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติและมอบโล่เกียรติยศnแก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ มีความสนใจในกิจกรรมของคณะฯ มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและ…

การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ได้จัดโครงการ “การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการใช้ ChatGPT กับ Google Bard AI ChatBot รวมถึงการก้าวข้ามข้อจำกัดและข้อควรระวังการใช้…

การเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองขั้นสูง (Advanced Brain – Based Learning)” รุ่นที่ 1

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ได้จัด โครงการ “การเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองขั้นสูง (Advanced Brain – Based Learning)” รุ่นที่ 1 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และวางแผนเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรู้แบบ BBL ขั้นสูง เทคนิคการพัฒนาสมองให้คิดแบบอภิปัญญา (Metacognition) หรือการคิดซ้อนคิด ความสามารถคิดเป็นภาพแบบเรียลไทม์…

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระ 2566-2568

รายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระ 2566-2568 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ นายกสมาคม 2. ศาสตราจารย์ ดร.พันโทหญิง สุพิน ชมภูพงษ์ อุปนายกและเหรัญญิก 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย…

ผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568)

ตามที่สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยได้ดําเนินการเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://vote.thaineuroscience.org เสร็จสิ้นแล้วนั้น รศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ นายทะเบียน แจ้งผลการนับคะแนน มีสมาชิกลงทะเบียนโหวต จํานวน 41 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 230 ท่าน ตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ ๓ การดําเนินกิจการสมาคม ข้อ…