ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระ 2566-2568

รายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระ 2566-2568 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ นายกสมาคม 2. ศาสตราจารย์ ดร.พันโทหญิง สุพิน ชมภูพงษ์ อุปนายกและเหรัญญิก 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย…

ผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568)

ตามที่สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยได้ดําเนินการเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://vote.thaineuroscience.org เสร็จสิ้นแล้วนั้น รศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ นายทะเบียน แจ้งผลการนับคะแนน มีสมาชิกลงทะเบียนโหวต จํานวน 41 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 230 ท่าน ตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ ๓ การดําเนินกิจการสมาคม ข้อ…

สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 TNS 26 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 08.00-18.00 น.

สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2566 TNS 26 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 08.00-18.00 น. จัดโดย คณะวิทยาศาสตรการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย ลงทะเบียนเข้าประชุมได้ที่ https://thaineuroscience.org/conference/#page-content