ผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568)

ตามที่สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยได้ดําเนินการเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://vote.thaineuroscience.org เสร็จสิ้นแล้วนั้น รศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์ นายทะเบียน แจ้งผลการนับคะแนน มีสมาชิกลงทะเบียนโหวต จํานวน 41 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด 230 ท่าน ตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ ๓ การดําเนินกิจการสมาคม ข้อ…