ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระ 2566-2568

รายชื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม และ กรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย วาระ 2566-2568 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ นายกสมาคม 2. ศาสตราจารย์ ดร.พันโทหญิง สุพิน ชมภูพงษ์ อุปนายกและเหรัญญิก 3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย…