เชิญผู้สนใจสมัครเรียนวิชา Ion Channel Physiology (สรีรวิทยาของช่องไอออน)

เรียน ท่านสมาชิก สสท ค่ะ ด้วยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนรายวิชา SIPS604 Ion Channel Physiology (สรีรวิทยาของช่องไอออน) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม -…